Dodacie podmienky internetového obchodu hopahopa.sk.

  1. OBJEDNÁVKA TOVARU Všetky objednávky vytvorené na stránkach www.hopahopa.sk sú záväzné pre obidve strany. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Kupujúci potvrdzuje, že si je vedomý, že odoslaním objednávky mu vzniká povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu. Odoslaním oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim kúpna zmluva. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho, ak nebude schopný dodať tovar z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu vrátené finančné prostriedky do 15 dní na účet, z ktorého vykonal platbu, pokiaľ nebude dohodnuté inak.
  2. CENA TOVARU Cena tovaru je uvedená ako jednotková cena pri každom produkte samostatne. Cena tovaru závisí od zvolenej veľkosti, preto sa pri jednom modeli môžu vyskytovať rôzne ceny. Všetky ceny produktov sú uvedené v konečnej cene. Predávajúci (výrobca tovaru) nie je platca DPH.  K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia.
  3. SPÔSOBY PLATBY Kupujúci môže uskutočniť platbu niektorým z nasledujúcich spôsobov: Bankovým prevodom vopred na účet vedený v peňažnom ústave Mbank, a.s.,  SK34 8360 5207 0042 0129 8091 (Tovar bude expedovaný až po pripísani platby na účet.) Dobierkou pri zasielaní Slovenskou poštou formou 1.triedy  /v rámci SR/
  4. DOPRAVA TOVARU A POŠTOVNÉ Tovar je odosielaný Slovenskou poštou formou doporučeného listu 1. triedy, dobierkou, prípadne expresne kuriérom GLS. Doprava tovaru pri platbe bankovým prevodom Slovenská pošta v SR 1. trieda – 2,50 Eur GLS kuriér v SR – 3,90 Eur .

Doprava tovaru pri platbe dobierkou Slovenská pošta v SR 1. trieda – 3,20 Eur GLS kuriér v SR – 4,90 Eur Doba uloženia zásielky je 10 dní. Ak si želáte zaslať tovar do akejkoľvek inej krajiny, neváhajte nás kontaktovať.

DODACIA LEHOTA Štandardná dodacia lehota tovaru je do 14, maximálne do 20 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky .Ak tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebude doručené kupujúcemu ani do 7 dní po zaslaní e-mailu predávajúceho o expedícii, je kupujúci oprávnený kontaktovať svoju dodávaciu poštu, ako aj predávajúceho na adrese krkoskovak@gmail.com. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou, ani za poškodenie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou. V prípade bankového prevodu ako zvoleného spôsobu platby však bude tovar odoslaný až po pripísaní celej ceny tovaru vrátane poštovného na účet predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty bude kupujúci bezodkladne informovaný.

  1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 14 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.
  2. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu.
  3. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
  4. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar.
  5. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 14 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.